Foto: Tove Lading

Studentersamarbejde med erhvervsliv og myndigheder skaber værdi for alle

torsdag 28 sep 17
|

Kontakt

Kåre Hendriksen
Lektor
DTU Byg
45 25 17 67

Kontakt

Tove Lading
Lektor
DTU Byg
45 25 17 38
Når uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og myndigheder samarbejder, leder det til mere velfunderede projekter, fordi de anskues fra flere forskellige vinkler. Det er et nyt diplomingeniørprojekt om havneanlæg i Grønland et eksempel på.

Erfaringen viser, at samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og offentlige myndigheder skaber resultater, der er mere velfunderede, fordi projektet anskues fra flere forskellige vinkler. Det er også tilfældet for Simon Høgsholt, som er diplomingeniør i Arktisk Teknologi fra DTU. Han forsvarede sit afgangsprojekt ”Multipurpose Havneanlæg i Grønland” tidligere i september.

Projektet blev lavet i samarbejde med Center for Arktisk Teknologi (ARTEK) ved DTU Byg, Orbicon Arctic A/S og Grønlands Selvstyre. Multipurpose-havneanlæg er en betegnelse for havneanlæg, der kan opretholde funktionsbehovet for flere erhverv samtidig. Simon Høgsholt har i sit afgangsprojekt undersøgt mulige standardiserede løsninger til brug for multipurpose-havneanlæg for at optimere håndteringen af Selvstyrets havneportefølje.

Stor tilfredshed med samarbejde

Hos Orbicon Arctic A/S er der stor tilfredshed med, hvordan samarbejdet er forløbet, og virksomheden ser gerne, at flere studerende får øjnene op for muligheden for at indgå i lignende samarbejder.

"Et samarbejde med virksomheder og myndigheder giver de studerende gode erfaringer med at indgå i et samarbejde med andre faggrupper. Det er med til at ruste de studerende bedre til at blive en del af arbejdsmarkedet, hvad enten det bliver som rådgivende ingeniør, hos entreprenør- eller byggefirmaer eller i offentlige forvaltninger."
Tove Lading

”Simon Høgsholts eksamensprojekt ser vi som en naturlig forlængelse af vort lange samarbejde med ARTEK. Konkret har samarbejdet med Simon været en positiv oplevelse, der langt hen af vejen understøtter tidligere antagelser omkring havnebyggeri i Grønland. Simon har gennem sit eksamensprojekt bidraget til modernisering af materialevalg såvel som muligheden for brug af præfabrikerede delelementer der kan forlænge anlægs sæsonen. Vi ser frem til at skulle føre Simons projekt ud i virkelighed, ved etablering af det første multipurpose anlæg i Grønland,” siger Jonas Elgaard fra Orbicon Arctic A/S.

Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger, som er ansvarlig for havneanlæggene, ser også gode muligheder i denne type samarbejde.

”Simon Høghsholts projekt om "Multipurpose Havneanlæg i Grønland" har virket positivt til at kvalificere og ikke mindst udvikle Selvstyrets arbejde på havneområdet. Projektet er et klart bevis på, at studieprojekter skaber værdi for såvel den studerende, det private erhvervsliv og det offentlige. Vi ser et stort potentiale for lignende projekter i fremtiden,” siger Mads Nyhus Kirk fra Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger i Grønlands Selvstyre.

Kåre Hendriksen, lektor på Center for Arktisk Teknologi (ARTEK) ved DTU Byg, har været vejleder på Simon Høgsholts projekt. Ifølge ham har Simon Høgsholt lavet et solidt ingeniørarbejde. Han vurderer, at det er en god idé at arbejde henimod at finde standardiserede løsninger, og at det samtidig er vigtigt at inddrage de lokale behov, når man beskæftiger sig med store anlægsarbejder i Grønland.

”Det er vigtigt at tænke i løsninger, der kan komme Grønland til gavn som helhed. Derfor er det nødvendigt at tilpasse de standardiserede løsninger til de lokale behov, som varierer meget i Grønland. På DTU laver vi lokalt feltarbejde, som kan hjælpe med at kortlægge, hvordan dette bedst gøres. At samarbejde på denne måde er derfor med til at skabe et grundlag, der kan kvalificere de beslutninger, der i sidste ende bliver taget om havnebyggerierne, ” lyder det fra Kåre Hendriksen.

Mulighed for at afprøve færdigheder i praksis

Simon Høgsholt selv har også været glad for samarbejdet, der har givet ham et godt indblik i den private rådgiverbranche, som han kan drage nytte af fremadrettet

"Det har været en udfordrende og spændende opgave, at se nærmere på en mulig standardløsning for Selvstyrets havne i bygderne på vegne af Orbicon Arctic A/S. Muligheden for at lave afgangsprojektet ved Orbicon har været en stor fordel, da jeg har kunnet drage nytte af Orbicons store erfaring med havnebygning i Grønland. Samtidig hjælper det på engagementet at beskæftige sig med en opgave, som forhåbentlig kan sætte nogle tanker i gang og på sigt resultere i en samfundsmæssig gevinst for Grønland," siger Simon Høgsholt, som vil opfordre andre studerende til at indgå et lignende samarbejde.

Tove Lading, som er studieleder for Arktisk Teknologi ved DTU, ser også gerne, at flere studerende bruger muligheden for at arbejde sammen med virksomheder og offentlige myndigheder, mens de tager deres uddannelse.

”Et samarbejde med virksomheder og myndigheder giver de studerende gode erfaringer med at indgå i et samarbejde med andre faggrupper. Det er med til at ruste de studerende bedre til at blive en del af arbejdsmarkedet, hvad enten det bliver som rådgivende ingeniør, hos entreprenør- eller byggefirmaer eller i offentlige forvaltninger,” siger Tove Lading.

Fakta om Arktisk Teknologi

Arktisk Teknologi er en diplomingeniøruddannelse på DTU. Uddannelsen tager 4 år og er rettet mod arbejdet som bygningsingeniør under ekstreme klimatiske forhold, hvilket kræver helt særlige teknologiske løsninger og hensyn. De studerende tager en del af uddannelsen ved Center for Arktisk Teknologi (ARTEK) i Sisimiut, Grønland.