Hindsgavl III - Arktisk workshop

torsdag 04 maj 17

Hindsgavl-møderne

Hindsgavl-mødet blev arrangeret af DTU. Næste års Hindsgavl-møde arrangeres af Københavns Universitet og finder sted på Hindsgavl Slot d. 4.-5. april 2018

Præsentationer

Du kan finde alle præsentationerne fra Hindsgavl-mødet på Isaaffiks hjemmeside
D. 19.-20. april samlede DTU, Københavns Universitet og Aarhus Universitet for tredje år i træk 100 forskere, ledere og emdbedsmænd fra Danmark, Grønland og Færøerne til arktisk workshop om forskning og uddannelse på Hindsgavl Slot. Konceptet for forskningssamarbejde på det arktiske område er ved at finde sin form.

Den 19.-20. april dannede Hindsgavl Slot for tredje år i træk rammen om den arktiske workshop – i ”polarforskermunde” også kaldet Hindsgavl møderne. Det arktiske forskningsområde favner så bredt både i forhold til interesseområder og i forhold til aktører og forskningsemner. Derfor giver det giver en dynamisk effekt og handlekraft at samle hele aktørkredsen til en drøftelse af strategi på nationalt og Rigsfællesskabs-niveau, herunder konkrete samarbejder om uddannelse, infrastruktur, forskning og formidling.

Samfunds- og naturvidenskabelige fagdiscipliner samlet under et tag

"Det unikke ved Hindsgavl-møderne er den platform, vi skaber for dialogen på tværs af institutioner, sektorer og politisk niveau, hvor vi reelt bygger bro mellem særinteresser og finder en fælles vej frem"
John Renner Hansen, Københavns Universitet

Workshoppen er unik, idet den samler forskere, som har Arktis som fælles forskningsfelt, fra både humaniora og samfundsvidenskab og natur- og tekniske videnskaber. I konceptet for Hindsgavlmødet er der indlagt tid og rum til uformelle debatter og diskussioner i både plenum og grupper, hvor deltagerne også har mulighed for at skabe netværk og samarbejde på tværs af forskningsdiscipliner og - institutioner. Mødets formål er endvidere at give deltagerne det store overblik over igangværende strategiske satsninger såvel som diversiteten i forskningen. Bredden i polarforskningen blev yderligere afspejlet i de indlagte oplæg om aktuelle forskningsprojekter med deltagelse fra alle tre forskningsinstitutioner.

Fra Københavns Universitet deltog Tenna Jensen med et oplæg om et nystartet projekt om arktisk aldring og Julius Nielsen om aldersbestemmelse af grønlandshajen. Colin Stedmon fra DTU fremlagde sit projekt persistent organisk stof og dets langsomme omsætning i det arktiske miljø og fra Aarhus Universitet bidrog Dorte Krause-Jensen med et oplæg om Havgræsser og deres store betydning for akkumulering af organisk stof og Torben Røjle Christensen gav et overblik over det unikke overvågningsprogram af arktiske økosystemer (GEM - Greenland System Monitoring), hvor lange tidsserier dokumenterer markante ændringer.

En årligt tilbagevendende begivenhed

Dekanen på SCIENCE på KU, John Renner Hansen, afsluttede Hindsgavl III med sin opbakning til fortsættelsen af møderækken:

”Det unikke ved Hindsgavl-møderne er den platform, vi skaber for dialogen på tværs af institutioner, sektorer og politisk niveau, hvor vi reelt bygger bro mellem særinteresser og finder en fælles vej frem”

Værtsskabsstafetten for workshoppen, der går på skift mellem de tre universiteter DTU, KU og AU, er hermed givet videre fra DTU til KU, som står for næste års arktiske workshop – Hindsgavl IV den 4.-5. april 2018.

Du kan se og downloade alle præsentationer og handleplaner på Isaaffiks hjemmeside.

Vi glæder os til at se alle på Hindsgavl-mødet i 2018

Konkrete outputs

Konkrete output fra Hindsgavlmødet 2017 var blandt andet:

  • Nedsættelse af formel arbejdsgruppe om udvikling af fælles arktisk uddannelse
  • Formulering af fælles interessevaretagelse i forhold til EU
  • Dansk koordinering af canadisk/nordisk projekt om infrastruktur i Baffin Bay ved Vestgrønland og en samlet indsats i forhold til at etablere en arktisk forskningsinfrastruktur med ESFRI programmet som sigte
  • Samarbejde om innovationsprojekter for studerende, bl.a. ”studerende på mission for bæredygtig samfundsudvikling i Arktis” og ”innovationskøkken/værksted i Grønland, der faciliterer innovation relateret til grønlandske råvarer”
  • Samarbejde om datadeling og synliggørelse af data