Udlægning af ral-sten ved Als. Foto: Jon C. Svendsen.

Nye stenrev i havet ved Als

torsdag 18 jan 18
|
af Martine Lind Krebs

Kontakt

Jon Christian Svendsen
Seniorforsker
DTU Aqua
93 51 16 63

Kontakt

Lotte Kindt-Larsen
Forsker
DTU Aqua
35 88 33 94

Se video om DTU Aquas undersøgelser

2600 kubikmeter sten placeres på havbunden ved Als i forbindelse med det hidtil største danske forskningsprojekt om ral-stenrevs betydning for havmiljøet

Mange fisk foretrækker at leve på stenet eller bevokset havbund, og derfor har det siden 2010 været forbudt at opfiske kampesten fra havene omkring Danmark. Men de mindre stenrev bestående af ral-sten, som er sten på mellem 8 og 30 centimeter, kan fortsat indvindes i de danske farvande. 

Det er en af grundene til, at DTU Aqua er i færd med at undersøge, hvad ral-stenrevene betyder for fisk og deres fødegrundlag samt for forekomsten af marsvin.

"Man har anerkendt, at kampesten skal beskyttes, men mindre sten er ikke beskyttet i samme grad, og derfor vil vi gerne kende effekten af stenrev med mindre sten," siger seniorforsker Jon C. Svendsen, der er projektleder for DTU Aqua på det toårige forskningsprojekt 'Betydningen af rev-habitater for fisk, marsvin og fiskeriforvaltning'. Bag projektet står DTU Aqua i samarbejde med DCE, Århus Universitet samt foreningen Als Stenrev.

Placeres på havets bund

Undersøgelserne foregår i farvandet ved Als, hvor 2600 kubikmeter ral-sten er blevet placeret som to nye stenrev på havbunden. Revene forventes at få stor betydning for forekomsten af marsvin og fisk, som sild og torsk. Revene placeres på mellem seks og syv meters vand udfor Dybbøl Mølle og Sønderskoven i Sønderborg Bugt. 

"De 2600 kubikmeter svarer til 2½ meters højde, hvis man spredte dem ud på en gennemsnitlig dansk parcelgrund", siger biolog Bo Mammen Kruse fra foreningen Als Stenrev, der har koordineret udlægningen af revene.

Sandbund, nyudlagt ral-rev og naturligt rev. Fotos: Bo Mammen Kruse og DTU Aqua.
Sandbund inden udlægning af sten (t.v.). Bund umiddelbart efter udlægning af ral-sten (i midten). Naturligt stenrev med tang, der giver skjul og fødegrundlag for mange fiskearter. Det er håbet, at de nyanlagte stenrev med tiden kommer til at ligne de naturlige rev. Fotos: Bo Mammen Kruse og Jon C. Svendsen.

En proteinmadpakke til fisk

Forskerne forventer, at de nye rev blandt andet vil tiltrække gydende sild. Deres æg vil virke som en proteinmadpakke, der tiltrækker andre fiskearter, som sammen med sildene tiltrækker torsk. Den højere forekomst af fisk forventes at tiltrække den lille hval marsvinet, som lever af mindre fisk.

Undersøgelserne foretages på i alt seks områder i Sønderborg Bugt. Foruden de to ny-udlagte rev ved Dybbøl Mølle og Sønderskoven undersøges to naturlige ral-rev og to kontrolområder med sandbund. I løbet af foråret 2017 har forskere udført undervandsoptagelser på de seks områder, og næste skridt er at foretage nye optagelser på de samme steder, når revene er på plads. 

På de videooptagelser, som er foretaget, kan forskerne allerede nu se en tydelig forskel i antallet af torsk på de naturlige rev og på de områder, hvor der er sandbund. 

"Det er for tidligt at konkludere noget, men det er ret tydeligt på optagelserne, at der er flere torsk på de naturlige rev end på sandbunden. Men vi ved selvfølgelig ikke endnu, hvad der sker, når vi har lagt revene ud," siger Jon C. Svendsen, DTU Aqua.

Tæller marsvinenes ’klik’

Forekomsten af marsvin er også en vigtig del af undersøgelserne. Forskerne har gennem syv måneder haft lytteposter i havet ved de seks områder, før revene blev anlagt. De har optaget de højfrekvente ’klik’-lyde, som marsvin udsender. Optagelserne skal gentages, nu hvor revene er anlagt, og kan bruges til at bestemme, om der kommer flere marsvin til.

"Området ved Als er udpeget som et Natura 2000-område, hvor man er forpligtet til at beskytte bestanden af marsvin. Så det er interessant for os at se, hvordan marsvinene bruger området før og efter, revene er blevet anlagt," forklarer forsker fra DTU Aqua Lotte Kindt, der er ansvarlig for undersøgelserne vedrørende forekomsten af marsvin.

Dykkere undersøger havbunden

Som led i undersøgelserne har dykkere taget prøver af havbunden for at undersøge fiskenes fødegrundlag. Det er DCE, Aarhus Universitet, der står for denne del af undersøgelsen. Undersøgelsen blev foretaget i foråret 2017 og skal gentages senere. 

"På en sandbund findes biologien typisk nede i sedimenterne, hvor der lever muslinger og orme og den slags. Når man dynger sten ovenpå, så flytter biologien op ovenpå stenene, og tilgangen til føde nede på bunden vil blive væsentligt reduceret. Vi skal finde ud af, hvad man taber, og hvad man vinder ved at etablere et rev", siger seniorrådgiver ved DCE Karsten Dahl, der for øvrigt forventer betydelig større mængder af bunddyr og tang, når revene er etablerede.

Forskningsprojektet er finansieret af Udenrigsministeriet (Fiskeristyrelsen) og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond, som har støttet det med i alt 3,8 millioner kr.